misja

Celem Stowarzyszenia jest działanie ukierunkowane na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • integracji środowiska lokalnego,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • nauki edukacji oświaty i wychowania,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • kultury, sztuki i tradycji,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ,
 • działalności na rzecz osób starszych,
 • wspierania rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz rozwoju, promocji i podnoszenia estetyki miejscowości Rzeplino,
 • działalności charytatywnej,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dorosłych dzieci i młodzieży,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym, uzależnieniom,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.